informatie    fotogalerij    klassen    route    contact    home


  Identiteitsverklaring
Structuur
Wettelijke verplichtingen
Afspraken
Afwijkend gedrag
Schoolkalender 2019-2020
Aanvraag

Wettelijke verplichtingen

1. Inschrijven van leerlingen

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, ...)
Als men in onze school wil ingeschreven worden, kan die enkel als men in het bezit is van een 'attest voor buitengewoon onderwijs' waarin vermeld staat welk type van onderwijs het kind kan volgen. Dit attest wordt afgeleverd door een CLB-centrum (vroeger PMS)
Naast het attest zorgt dit CLB-centrum dan tevens voor het inschrijvingsverslag.

2. Leerplicht

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en bijgevolg wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het kind nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft, is het dus onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.
Een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een verlenging voor de lagere school kan enkel in samenspraak met en na advies van de klassenraad en het CLB.

3. Afwezigheden

Afwezigheden van méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen moeten door middel van een medisch attest gewettigd worden. Afwezigheden week voor/na vakantie moeten altijd gewettigd worden met een medisch attest.
Voor andere afwezigheden volstaat een verklaring, ondertekend door de ouders of de personen die de leerling wettelijk of feitelijk onder hun bewaring hebben.
Bij veelvuldige afwezigheden (dit is vanaf de vijfde keer hetzelfde schooljaar) moet voor elke afwezigheid een medisch attest gevraagd worden.
Bij niet-gewettigde afwezigheid wordt de gemeenschapsinspectie verwittigd.

4. Schoolverandering

Men kan vrij van school veranderen.
De ouders vragen dit schriftelijk aan en beide scholen krijgen een afschrift van deze verandering.
Bij betwisting kan men een bedenktijd inbouwen van 7 dagen.

5. Privacyverklaring (GDPR)

Privacyverklaring

 

 

 

Informatie - Foto-album - Klassen - Routebeschrijving - Contact - Home
© BULO Buitengewoon Lager Onderwijs Sint-Ferdinand Lummen 2013


De Winning
De Winning
Orthopedagogisch Centrum
Orthopedagogisch Centrum
Secundaire Scholen
Secundaire Scholen