informatie    fotogalerij    klassen    route    contact    home

  Identiteitsverklaring
Structuur
Wettelijke verplichtingen
Afspraken
Afwijkend gedrag
Schoolkalender 2019-2020
Aanvraag

Identiteitsverklaring

1. Opdrachtverklaring van het personeel

Het onderwijs en de ondersteuning in De Blinker zijn erop gericht kinderen kansen te geven om zo inclusief mogelijk te participeren aan de samenleving.

We leven belangrijke waarden voor, we geloven in de mogelijkheden van ieder kind en streven ernaar om het best mogelijke antwoord te geven op iedere individuele hulpvraag. We leren ieder kind omgaan met zijn sterke en minder sterke kanten.

Vanuit een onvoorwaardelijk respect voor ieder kind zorgen we voor warmte, inlevende aanwezigheid met aandacht voor relatie en mogelijkheden tot positieve binding. Zo bouwen we een vertrouwensrelatie uit. Dit doen we in een veilige en rustgevende omgeving met de nodige structuur en voorspelbaarheid.

Met veel geduld, een luisterend oor, empathie, creativiteit, humor, warmte en enthousiasme bieden we optimale leer- en ontwikkelingskansen op ieders niveau. We zoeken naar een goede mix van begripvol, accepterend en waarderend steunen, controlerend sturen en gezaghebben stimuleren.

Leren omvat meer dan alleen het cognitieve. We hechten veel belang aan wat er in de rugzak van elk kind zit. (ASS, ADHD, hechtingsproblematiek, faalangst,...) Hier werken we eerst aan zodat het kind zich goed voelt en zich kan openstellen om bij te leren. Op deze manier geven we onze kinderen alle kansen om te leren, te ontwikkelen en hun talenten te benutten want ieder kind blinkt ergens in uit.

We streven naar een heldere en continue dialoog met ouders en betekenisvolle derden.

Een fijne samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en ouders vormt immers de basis voor ons KWALITEITSONDERWIJS!

Wij die werkzaam zijn in de sector Buitengewoon Onderwijs in de school van de Broeders van liefde, verklaren dat wij onderwijs willen geven op een geïnspireerde en deskundige wijze, in de geest van het Evangelie en van de Stichter van de Congregatie, Petrus Jozef Triest.

Wij willen de ontwikkeling en het wel zijn van onze leerlingen bevorderen door een fijnmenselijke omgang, een christelijke opvoeding en een verantwoord onderwijs, overeenkomstig het Schoolproject en het 'tienpuntenprogramma' van de Inrichtende Macht.

Daarbij streven wij naar de meest aangewezen en de meest haalbare vorm van integratie en van engagement van onze leerlingen in de maatschappij. Zo willen wij de kwaliteit van het leven van onze leerlingen en van onze oud-leerlingen helpen te verbeteren door hen tot christelijke volwassenheid op te voeden.  

2. Tienpuntenprogramma:
10 normen uit ons opvoedingsproject.

1. Onze school is katholiek geïnspireerd. Het personeel en de leerlingen worden uitgenodigd om te leven naar het voorbeeld van Christus en volgens de leer van de katholieke kerk. Deze christelijke inspiratie leeft in de school en zij wordt via het onderwijs aan de leerlingen overgedragen.

2. De school staat onder leiding van de Broeders van Liefde. Deze leden van deze congregatie en het lekenpersoneel willen een bijzondere zorg in acht nemen voor de zwakke mens.

3. In onze school wordt er onderwijs gegeven in aangepaste gebouwen, volgens moderne methodieken, en met bijzondere zorg voor de aangepaste inhoud van het onderwijs. Het is de bedoeling om aan kinderen kennis en technieken aan te leren die ze later als volwassenen zullen nodig hebben om zich te intregreren en te engageren in de huidige maatschappij.

4. Bijzondere zorg wordt besteed aan de christelijke opvoeding. als opvoedingdoel wordt gesteld de leerlingen tot christelijke volwassenheid brengen met als typische kenwerken: het komen tot geloof, redelijk zijn, harmonische lichamelijke ontwikkeling, een evenwichtig gevoelsleven, eerbied voor de andere, het beleven van eigen vrijheid en het opnemen van verantwoordelijkheid. Als voornaamste opvoedingsmiddel hanteren we een rustige, liefdevolle en vertouwenwekkende omgang. Er wordt meer aandacht besteed aan preventie dan aan sanctionering: door grote zorg te dragen voor het toezicht , door meer gebruik te maken van beloning van straf en door bijbrengen van goede attitudes.

5. Alle personeelsleden vormen een gemeenschap waarbij iedereen het geluk van de andere beoogt. Ze hebben aandacht voor hun pedagogische taak. De klastitularis heeft daar bovenop nog de bijzondere zorg voor zijn leerlingen.

6. De school is er voor alle leerlingen: elke kind wordt aanvaard met zijn eigenheid en problemen. Aan moeilijke leerlingen besteden we de grootste zorg en aan de zwakke leerlingen geven we speciale leerondersteuning.

7. De ouders worden zoveel mogelijk betrokken in het opvoedingsproces: de inspraakorganen zijn het oudercomité en de participatieraad. Er zijn veel contactmogelijkheden voorzien voor de ouders: via de mededelingen in de schoolagenda, het ondertekenen van het rapport, de persoonlijke ontmoetingen op contactavonden, op openschooldagen en voorlichtingsavonden. Indien er moeilijkheden zijn die een directe aanpak vereisen, worden de ouders daarover telefonisch ingelicht. De ouders kunnen ook altijd de school contacteren. Het is steeds de bedoeling voorstellen te doen om samen zo vlug mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen.

8. Aan alle leerlingen die afgestudeerd zijn of veranderen van school, wordt duidelijk gezegd dat ze blijvend "welkom" zijn in de school voor verdere begeleiding. Leerlingen uit het laatste jaar worden daadwerkelijk geholpen bij hun studiekeuze. Er is ook georganiseerde oud-leerlingenwerking.

9. De Inrichtende Macht heeft voor de voornaamste onderwijs- en opvoedingsdomeinen einddoelstellingen geformuleerd in de brochure "schoolproject". Een uitvoerige beschrijving over godsdienstige, morele, verstandelijke en technologische opvoeding en de opvoeding tot het smaken van schoonheid komen hierin voor. Dit is de algemene richtlijn die aan de specifieke situatie van de school wordt aangepast.

10. De inrichtende Macht en het schoolpersoneel engageren zich om een schoolcultuur te ontwikkelen waar op de eerste plaats aandacht is voor de mens. Deze schoolcultuur is verwerkt in ons schoolreglement en omvat een geheel van waarden, normen en verwachtingen die wij in onze school als grondslag voor een degelijke opvoeding hanteren om richting en vorm te geven aan o.a. godsdienstigheid, goedheid, sociale omgang, rechtvaardigheid en positieve ingesteldheid.

3. Doelgroepen voor onze school

Onze school wil in de eerste instantie een gemeenschap zijn waar zowel leerlingen als personeelsleden zich goed en thuis voelen. Wij hechten zeer veel belang aan de sociale-emotionele opvoeding van het kind. Met kinderen die zich goed voelen, kan men veel bereiken. Een goede relatie met medeleerlingen en leerkrachten is daartoe onontbeerlijk. Ook moet het kind zich aanvaard weten in zijn eigenheid. Elk kind is uniek en wordt vanuit dat perspectief gerespecteerd. Het kind moet ook zichzelf leren aanvaarden, met zijn goede en zwakke kanten. Wij proberen het kind daartoe kansen te geven: iedereen blinkt ergens in uit.

We hebben 3 types van onderwijs: Type basisaanbod, Type 3 en Type 9.

Type basisaanbod (vroeger T1 en T8) onderwijs:
Onderwijs voor kinderen op basis van hun concrete onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

Type 3 onderwijs:
Onderwijs voor kinderen met een emotionele en/of gedragsstoornis.

Type 9 onderwijs:
Onderwijs voor kinderen met een autismestoornisspectrum. Deze kinderen zitten in aparte autiklassen of geïntegreerd in het basisaanbod.

"Jongeren maken problemen omdat ze problemen hebben."

In onze school zijn jongens en meisjes vanaf 6 jaar tot 13 of 14 jaar.
Mogelijkheid tot verblijf in internaat, dagopvang tijdens en na de schooluren en thuisbegeleiding.

Speelleerklas:
Specifieke groep voor kinderen van 6 jaar waar we de nadruk leggen op de totale ontwikkeling van het kind: sociaal, motorisch, sociaal-emotioneel, cognitief, ...
De doelstelling is het verwerven van reken-, en lees- en schrijfvoorwaarden met ondersteuning van logopedist en kinesist.

Ondersteuningsnetwerk:
Vanaf 1 september 2017 kunnen leerlingen met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag voor ondersteuning terecht bij een ondersteuningsnetwerk (vroeger GON). Dit geldt voor de leerlingen van de volgende types:
             - basisaanbod (type 1, 8),
             - type 3 (emotionele of gedragsstoornis),
             - type 7 (spraak- of taalstoornis),
             - type 9 (ASS).

Scholen voor gewoon onderwijs bepalen, samen met het CLB en ouders, de ondersteuningsnoden. De scholen leggen hun vragen tot ondersteuning voor aan het ondersteuningsnetwerk. Scholen voor buitengewoon onderwijs staan in voor de ondersteuning van leerlingen, leerkrachten en schoolteams. Onze school maakt deel uit van het ondersteuningsnetwerk Limburg, regio West-Limburg.

zorgloket.westlimburg@katholiekonderwijs.vlaanderen -  0476/865077

 

 

 

Informatie - Foto-album - Klassen - Routebeschrijving - Contact - Home
© BULO Buitengewoon Lager Onderwijs Sint-Ferdinand Lummen 2013


De Winning
De Winning
Orthopedagogisch Centrum
Orthopedagogisch Centrum
Secundaire Scholen
Secundaire Scholen