informatie    fotogalerij    klassen    route    contact    home

  Identiteitsverklaring
Structuur
Wettelijke verplichtingen
Afspraken
Afwijkend gedrag
Schoolkalender 2019-2020
Aanvraag

Afspraken

1. Begin- en einduren van de schoolactiviteiten

Uurrooster:

Maandag, Dinsdag, donderdag en vrijdag: 08u45 tot 12u20 13u20 tot 15u00
Woensdag: 08u45 tot 12u20  


Voor de leerlingen die met de schoolbussen meekomen, is er opvang vanaf 8u30 en voor de avondbus tot 15u30.
Er is geen toezicht voor gebrachte leerlingen voor 8u30 en na 15u30.

2. Busvervoer

Elke leerling heeft recht op gratis busvervoer als deze leerling de dichtsbijgelegen school voor buitengewoon onderwijs van zijn strekking bezoekt.
De andere betalen de wettelijk vastgelegde vergoeding.
De leerling ontvangt een 'busreglement'.
De verantwoordelijkheid van de bus begeleider begint wanneer de leerling op de bus stapt naar school en eindigt wanneer de leerling van de bus stapt naar huis.

3. Naar school brengen van leerlingen

De ouders van de externe leerlingen van het BuLO zetten hun kind af aan de kapel en halen het na schooltijd hier ook terug op.

4. Verzekering (lichamelijk letsel)

Bij een schoolongeval worden de lichamelijke letsels (geen materiële schade) verzekerd door de schoolpolis.
Bij een schadegeval, waarbij de leerling persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt voor de schade aan derden, zal de schade aan de ouders verrekend worden. Het is daarom onontbeerlijk dat de ouders over een familiale verzekering beschikken om de eventuele schade te dekken.
Bij een schoolongeval, worden de ouders door de directie verwittigd. Hij legt hen uit hoe en wie de nodige formulieren moet invullen.
Formaliteiten bij een schoolongeval:
- ongevalaangifte in te vullen door de directie van de school.
- geneeskundig getuigschrift in te vullen door de geraadpleegde dokters.
- betalingsbewijzen van dokters, ziekenhuizen en apothekers.
- uitgavenstaat in te vullen door de mutualiteit. (in te vullen bij volledige genezing)
De uitgavenstaat, ingevuld door de mutualiteit, wordt door de ouders samen met alle betalingsbewijzen opgestuurd naar de school of de schoolverzekering.
U zal de kosten van het ongeval deels van uw mutualiteit en deels van de schoolverzekering terugbetaald krijgen. De schoolverzekering betaalt normaal het deel uit dat door de mutualiteit niet wordt terugbetaald.
Neem steeds kopieën van alle documenten alvorens u ze doorstuurt naar de schoolverzekering of de school.

5. Stoffelijke schade

De vergoeding van stoffelijke schade, veroorzaakt door leerlingen, kan door de school op de ouders verhaald worden. Wij raden de ouders nogmaals uitdrukkelijk aan hiervoor een familiale verzekering af te sluiten. Deze verzekering is trouwens ook onontbeerlijk voor schadegevallen in het privéleven van de leerlingen.

6. Turn- en zwemlessen

Alle leerlingen zijn verplicht om deel te nemen aan de turn- en zwemlessen en aan de sport in openlucht. Alleen om schriftelijke gemotiveerde redenen kunnen hierop uitzonderingen gemaakt worden. De ouders zorgen voor: witte turnpantoffels, zwembroek of badpak, handdoek. De leerlingen gaan elke week 1 keer zwemmen. Elk kind heeft tijdens zijn lagere schoolloopbaan recht op één jaar gratis zwemmen. (richtlijn minister 9/6/2000)
De prijs bedraagt: 0,75 EUR
Leerlingen die niet zwemmen, doen in principe toch de verplaatsing naar het zwembad.

7. Leeruitstappen, schoolvoorstellingen, schoolreis, ...

Tijdens het schooljaar komen in de lessen W.O. verschillende onderwerpen aan bod. Om deze lessen levensecht te maken wordt regelmatig een leeruitstap gepland. (bos, postkantoor, ...) De kosteloze leeruitstappen zijn voor alle leerlingen verplicht. Ieder jaar worden er schoolvoorstellingen bijgewoond in een cultureel centrum. Dit past in de culturele ontwikkeling van het kind.
Soms wordt ook een buitenschoolse sportdag georganiseerd. Ook wordt tijdens de maand mei of juni een schoolreis georganiseerd. Een schoolreis moet een ontspannende en opvoedende waarde hebben. De ouders worden vooraf ingelicht over de prijzen van uitstappen, voorstellingen, ... Zij beslissen uiteindelijk over de deelname van hun kind aan deze activiteiten.
Zij tekenen een papier met toelating of weigering aan deelname
Wij zouden het wel erg op prijs stellen dat alle kinderen zouden deelnemen. Kinderen, die van hun ouders geen toestemming hebben om aan buitenschoolse activiteiten deel te nemen, komen die dag wel naar school. Zij krijgen een aangepast programma.

8. Verloren voorwerpen

De leerlingen dienen niet alleen zorg te dragen voor het schoolmateriaal, maar ook voor hun persoonlijke bezittingen. Daarom een dringende vraag aan de ouders om alle kledingstukken en persoonlijke bezittingen te tekenen met de naam van uw kind.
De school kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van persoonlijke zaken van de leerlingen. Er zal dus geen vergoeding door de school betaald worden.

9. Maaltijden

Tijdens de middagpauze kunnen de leerlingen hun boterhammen opeten in de eetzaal. Door de school is opvang georganiseerd. Deze opvang is gratis. De leerlingen kunnen drank bekomen. Dit is alleen water en staat gratis op tafel. Iedere middag is er verse soep verkrijgbaar: kostprijs 0,30 EUR
Uitzonderlijk kan men ook een lunchpakket kopen tegen de prijs van 1,00 EUR.

10. Betalingen

Voor betalingen met factuur geldt volgende regeling:
De betalingen dienen uiterlijk te geschieden binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Vanaf dan zijn er van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning nalatingsheidintresten verschuldigd ten belope van 1% per maand.
Indien geen betaling volgt binnen de 14 dagen na ingebrekestelling zal bovendien van rechtswege en schadevergoeding verschuldigd zijn die wordt vastgelegd op 12% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 12,50 EUR.
Indien de niet-betaling van de factuur aanleiding geeft tot een gerechtelijke actie, zijn de gerechtskosten niet inbegrepen in deze schadevergoeding.

11.Verkeersveiligheid

De school neemt een aantal maatregelen om de kinderen zo veilig mogelijk door het verkeer te loodsen. De leerlingen krijgen ook lessen in verkeersveiligheid .
Op het domein van de school zijn tevens verkeersborden aangebracht. Iedereen wordt uitdrukkelijk gevraagd om deze te respecteren. Leerlingen mogen zich nooit zonder begeleiding op de parking voor de school verplaatsen.
Leerlingen die met de fiets naar school komen, plaatsen hun fiets op de voor hen voorziene fietsenstalling. Op de speelplaats wordt niet gefietst. Ouders, zorgen ervoor dat de fietsen technisch in orde zijn!

12. Schoolbenodigdheden

Alle benodigdheden worden door de school gratis verstrekt. (behalve turnpantoffels en zwemgerief)
Correctielak (tipp-ex) is verboden!
De leerlingen staan er voor in dat alles in goede staat bewaard wordt.
Voor opzettelijke beschadeging en verloren boeken kan de school een vergoeding vragen . We vragen dus uitdrukkelijk het gebruik van een stevige boekentas. (geen rugzak e.d.)

13. Kledij en uiterlijk

We vragen sobere, verzorde en nette kledij.
Voor jongens zijn oorringen en oorknopjes niet toegelaten.
Pearcings is voor niemand toegelaten.
Het dragen van juwelen is op eigen verantwoordelijkheid. De verzekeringsmaatschappij behandelt kwetsuren ten gevolge van het dragen van juwelen tijdens schoolse activiteiten met terughoudendheid. Uiteraard wordt een goede lichaamsverzorging vereist.
Het kapsel mag in de schoolgemeenschap niet storend zijn.
De beslissing van de directeur wordt in deze gevallen door alle betrokkenen aanvaard. Hoofddeksels worden niet gedragen binnen de schoollokalen.

14. Taalgebruik

Tijdens de schooluren spreken alle leerlingen Algemeen Nederlands. Door deze maatregel willen wij de leerlingen aanzetten de nederlandse taal vlot te leren gebruiken.

15. Rapporten

Er wordt op regelmatige tijdstippen een schoolrapport meegegeven ( 4 keer per jaar), dat door de ouders ondertekend wordt.
Dit rapport geeft de resulaten van de peilproeven, in functie van de mogelijkheden van het kind, en is een poging om een waarde-oordeel uit te spreken over de inzet, de bekwaamheid en de vorderingen van de leerling.
Ook de leerling kan er met zijn mening terecht.
Het is belangrijk aan dit rapport de nodige aandacht te besteden. Niet alleen ondertekenen, maar ook bekijken en bespreken met uw kind. Het is een waardevol middel om als ouder inzage te blijven hebben in de vorderingen van uw kind.

16. Schoolagenda

Elke leerling krijgt een agenda.
Hierin worden lessen en taken genoteerd. Wij vragen in deze schoolagenda regelmatig te tekenen voor gezien.
Telkens als wij een brief of mededeling meegeven zal dit ook in de schoolagenda vermeld worden.
Mogen wij aan u vragen telkens als u iets meegeeft (brief, geld, ...) of wil meedelen, dit ook te vermelden in de schoolagenda.

17. Jeugdtijdschriften

Via de school kunnen leerlingen geheel vrijblijvend een abonnement nemen op de volgende tijdschriften: Doremi, Zonnekind, Zonnestraal, Vlaamse filmpjes. Het is aan te bevelen zich te abonneren omdat deze tijdschriften al een eens in de klas gebruikt worden. De leerlingen vinden er ook veel informatie in die ze zelf kunnen gebruiken voor het zelfstandig leren. Een abonnement kan genomen worden per trimester. De prijs wordt tijdig meegedeeld.

18. Bibliotheek

De leerlingen kunnen, onder leiding van de leerkracht, gebruik maken van de schoolbibliotheek.
Er wordt uitdrukkelijk gevraagd zorg te dragen voor de boeken. Bij verlies zal de school de kostprijs aan de ouders aanrekenen.

19. Contacten ouders- school

Contact hebben met de ouders vinden wij belangrijk.
Vaste ouderavonden zijn:
- Begin september: kennismaking met nieuwe leerkracht
- Begin december: eerste evaluatie
- Midden maart: tussentijdse evaluatie
- Einde schooljaar: eindevaluatie en toekomstprognose.
Er zal steeds een schriftelijke uitnodiging komen waarop gevraagd wordt in te tekenen.
Er kan, buiten deze ouderavonden steeds een afspraak gevraagd worden met de directeur of de leerkracht. De school is altijd bereid tot gesprek en overleg.
School en ouders verbinden er zich toe eerst met elkaar te overleggen in geval van ernstige problemen. Problemen worden met de directeur besproken.
De ouders respecteren het privéleven van de leerkrachten. Schoolse aangelegenheden worden dus in de school besproken en niet via bv. privé-telefoonlijnen. Er wordt eerst contact opgenomen met de directeur.
De leerkrachten respecteren het privéleven van de leerlingen, houden zich aan het beroepsgeheim en benaderen problemen met de nodige discretie.

20. Verjaardagen

Iedereen trakteert graag op zijn/haar verjaardag. Geef echter geen dure dingen mee voor de klasgenootjes. En ... voor de juf of de meester moet er geen extra cadeautje zijn. Als alle ouders hiermee rekening willen houden, is er geen onderscheid meer tussen de kinderen onderling. We willen de kinderen graag het plezier gunnen van te kunnen trakteren op hun verjaardag en tevens rekening houden met de financiële draagkracht van alle ouders.
Gedurende het schooljaar moeten we al vaak genoeg beroep doen op U voor een extra-bijdrage voor allerlei activiteiten.

21. Gezondheid

Zieke kinderen horen niet op school.
Hoofdluis: iedereen kan er al eens mee geplaagd worden.
Verwittig dan onmiddellijk de school en begin de gepaste behandeling.
Kinderen met besmetting moeten thuisblijven tot zij gecontroleerd zijn door de dokter.

22. Godsdienstige activiteiten

Wij zijn een katholieke school. Zowel van personeel, ouders en leerlingen wordt verwacht dat zij respect tonen voor de eigenheid van deze school.
Alle leerlingen wonen de godsdienstige activiteiten bij.
Van niet-katholieke kinderen wordt tijdens de activiteiten een respectvolle houding verwacht.

23. Onderwijs aan huis

Leerplichtige kinderen, voor wie het voor ziekte of ongeval tijdelijk onmogelijk is om lager onderwijs te volgen in hun school, hebben, onder de voorwaarden door de Vlaamse regering bepaald, recht op Tijdelijk onderwijs aan huis.
Voorwaarden:
- Langdurige afwezigheid van meer dan 28 kalenderdagen
- Schriftelijke aanvraag van de ouders bij de directeur
- Afstand niet meer dan 20 km

24. Toekennen van het getuigschrift basisonderwijs

Er kan aan de leerling uit het buitengewoon lager onderwijs een getuigschrift basisonderwijs worden uitgereikt indien de leerdoelen van het gevolgde handelingsplan door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met dit van het gewoon lager onderwijs.
De klassenraad samen met het CLB-centrum dragen de verantwoordelijkheid tot het toekennen van het getuigenschrift. zij bepalen voor elke van de leerlingen, die hiervoor in aanmerking komen, welke ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen zij bereikt moeten hebben tegen het einde van de lagere school.
Onderzoeksmiddelen die hierbij gebruikt worden zijn testuitslagen en schoolvorderingsproeven. De school brengt de ouders op de hoogte van de mogelijkheden voor de leerling.

25. Leefregels

Elk leerling ontvangt een leefregel, waarin vermeld staat hoe hij zich moet gedragen opdat de school optimaal zou kunnen functioneren en hij zichzelf daarin kan integreren. De ouders moedigen hun kind aan zich te houden aan de afspraken vermeld in de leefregel.

 

 

 

Informatie - Foto-album - Klassen - Routebeschrijving - Contact - Home
© BULO Buitengewoon Lager Onderwijs Sint-Ferdinand Lummen 2009


De Winning
De Winning
Orthopedagogisch Centrum
Orthopedagogisch Centrum
Secundaire Scholen
Secundaire Scholen